12.Cuthona sibogae

Point:Maeda-MIsaki
Depth:4m
Length:1.5cm