85.Tritonia sp.
Please let me know this name!

Point:Zanpa-Misaki
Depth:28m
Length:6mm