all photos taken in Okinawa main island
click on a photo to see it full sized


 175.Madarella sanguinea  176.Chromodoris albopunctata  177.Please let me know this name!  178.Ceratosoma sinuata  179.Thorunna sp.  180.Hallaxa indecora?

  169.Dendrodoris denisoni  170.Please let me know this name!  171.Dermatobranchus sp.  172.Please let me know this name!  173.Plocamopherus sp.  174.Goniodoris sp.

 163.Cyerce kikutarobabai  164.Thorunna sp.  165.Please let me know this name!  166.Hermaea evelinemarcusae  167.Glossodoris cruentus 168.Phyllidia sp.

 157.Please let me know this name!  158.Please let me know this name!  159.Please let me know this name!  160.Goniodoris sp. 161.Tritonia nilsodhneri 162.Please let me know this name!

151.Please let me know this name!

152.Favorinus mirabilis?
 153.Please let me know this name!  154.Please let me know this name!  155.Jorunna parva  156.Please let me know this name!