No51 13 Mar 1997Kuroshima(Kerama)

Photographer:Yukinobu Adachi