No50. 13 Mar 1997
Kuroshima(Kerama)

Photographer:Yukinobu Adachi