No25. 9 Apr 1994 Kurosima (Kerama)

Photographer:Yukinobu Adachi