No24. 3 Apr 1994 Tonakijima

Photographer:Yukinobu Adachi