No20. 8 Apr 1994 Utyakashi(Kerama)

Photographer:Yukinobu Adachi