s

Common name: 
Scientific name
 :
 Poutonides sp.
Japanese name:Kisangokakureebi
Point:Maeda cape
Depth:15m