s

Common name: 
Scientific name
 :Poutonides sp.
Japanese name:Kisanngo-kakureebi
Point:Maeda cape
Depth:27m