Common name:Cave dwarfgoby
Scientific name:
 Trimma taylori
Japanese name:Oyogibeni-haze
Point:Maeda cape
Depth:32m