Common name:
Scientific name:
Flabelligobius sp.
Japanese name:Hotatetsunohaze
Point:Seragaki
Depth:42m