Common name:King demoiselle
Scientific name:Chrysiptera rex
Japanese name:Remon suzumedai